Kazakhstan National Championship (Men & Women)

Day 2 Engagement Results

Back

Day 2 Engagement Results

 

Besarys (2-0) Zhambyl region (yb)

Specialized children’s and youth sports school for field hockey (4-0) Uralsk (yb)

Taldykorgan (0-3) Almaty region (yb)

Almaty region (1-0) Uralsk (yg)

Specialized children’s and youth sports school for field hockey (7-0) Taldykorgan (yg)

Kaisar (5 -1) Uralsk (W)

Talas (5-1) Zhambyl region (M)

Specialised children’s and youth sports school for field hockey (1-6) Kaisar (M)

Specialised children’s and youth sports school for field hockey (2-0) Uralsk (W)

 

Real Time Analytics